29/12/2004
  O Consello Forestal de Galicia nace con vocación de ser o órgano consultivo e asesor da Administración forestal e terá coma fins esenciais dar cumprimento ao principio de participación pública e establecer unha canle de...

 
06/10/2004
 
 

A lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, regula as condicións básicas ás que estarán sometidos os aproveitamentos madeirables e leñosos. O desenvolvemento destas condicións déixase ao arbri...

 
21/07/2005
  O Decreto 21/2005, do 20 de xaneiro, de prevención de incendios e regulación de aproveitamentos forestais, ten por obxecto compatibilizar e regular os aproveitamentos do monte, coa finalidade de previr os incendios fores...

 
30/05/2005
 
...

 
24/05/2005
 

Artigo 1º.-Obxecto das axudas e ámbito de aplicación. Esta orde ten por obxecto establecer un réxime de axudas para fomentar a forestación de terras agrícolas, conforme o disposto no artigo 1 do Real decreto 6/...

 
23/05/2005
 

Artigo 1º.-Obxecto.
Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento e execución da lexislación autonómica aplicable ás categorías de espazo natural protexido previstas nas alíneas h) e i) do artigo 9 da Lei ...

 
11/04/2005
 
Artigo 1º

Esta orde de vedas regula os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se poderá exercer, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións xerais ou particulares que afectarán ...

 
11/04/2005
 
Artigo 1º
1. Aprobar a delimitación e a determinación dos materiais de base para a produción de materiais forestais de reprodución identificados de Alnus glutinosa (L) Gaertner, Betula pubescens Ehrh, Castanea s...

 
29/03/2005
 
DOG nº 58 de 28 de Marzo de 2005.
Edicto do 18 de febreiro de 2005, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña, polo que se inicia a tramitación do expediente 389 de cualific...

 
04/03/2005
 
La Ley de Montes de 8 de junio de 1957, en su artículo 29 y el Reglamento para su desarrollo, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, en sus artículos 204 a 212, disponen que en tanto no sean aprobados los ...

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ]      >> pag.actual=1    RANGO=[1-10]
 
22 de junio de 2018
Proyecto Ruta Jacobea
LIFE - O monte vivo
LIFE - O monte vivo© SILVANUS . Asociacion Profesional de Selvicultores. 2004 Todos los derechos reservados
  Aviso Legal   Contacto   info@silvanus.org